Übersetzungsbüro

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Connect Translations Belgium is een merknaam van GroepD bv. De dienstverlening van Connect Translations Belgium wordt uitsluitend beheerst door de algemene voorwaarden van Connect Translations Belgium die tevens worden vermeld op de ens worden vermeld op de website www.connect-translations.com/be/nl. De algemene voorwaarden van de klant en/of opdrachtgever, of enige andersluidende algemene voorwaarden in orders, bestelbons of andere, zijn niet van toepassing, behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen partijen. De nietigheid van een of meerdere bepalingen impliceert niet de nietigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

2. Bestelling

De diensten worden schriftelijk besteld door verzending van een bestelbon of een ondertekende offerte per post of per e-mail. Telefonische bestellingen dienen schriftelijk te worden bevestigd binnen 24 uur, indien de daaropvolgende dag een werkdag is, bij gebreke waaraan de bestelling als niet-geplaatst zal worden beschouwd. Door de bestelling aanvaardt de klant en/of opdrachtgever de algemene voorwaarden van Connect Translations Belgium. Connect Translations Belgium kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onvolledige of onjuiste opgave door de klant en/of opdrachtgever van de facturatiegegevens. Indien de klant en/of opdrachtgever een correctie vraagt van een uitgeschreven factuur, zal een administratieve kost van € 50 worden aangerekend.

3. Vertalingen

Het materiaal nodig voor het vertaalwerk wordt door de opdrachtgever op zijn kosten geleverd aan Connect Translations Belgium. De kosten om de vertaling en voornoemd materiaal aan de opdrachtgever (terug) te bezorgen, worden gedragen door Connect Translations Belgium, voor zover daarbij gebruik wordt gemaakt van e-mail of de gewone postdiensten. Voor elke vertaling worden de woorden, uitdrukkingen en spelling van erkende woordenboeken als correct beschouwd door Connect Translations Belgium. De opdrachtgever kan niettemin vooraf zijn voorkeur voor een spelling of een precieze woordkeuze aan Connect Tranlations Belgium ter kennis brengen. De opdrachtgever zal vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan Connect Translations Austria alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties. Indien de tekst specifieke interne afkortingen bevat, wordt de opdrachtgever verzocht de betekenis ervan mee te delen. Elke vertaling wordt uitgevoerd onder het beroepsgeheim, behoudens het schriftelijke akkoord van de opdrachtgever om hiervan af te wijken. Ingeval van eenzijdige beëindiging van de opdracht zal de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd zijn aan Connect Translations Belgium. Deze vergoeding zal bestaan uit een vergoeding van de reeds geleverde prestaties volgens de tarieven van Connect Translations Belgium en een forfaitaire vergoeding gelijk aan 25 % van de overeengekomen prijs, behoudens het bewijs van een grotere schade. Connect Translations Belgium verbindt zich ertoe om de digitale bestanden die te maken hebben met alle vertaalopdrachten (bronteksten en vertalingen) te bewaren op zijn servers gedurende een periode van vijf jaar. Daarna eigent Connect Translations Belgium zich het recht toe om deze digitale bestanden te verwijderen.
De opdrachtgever garandeert dat de (bron)teksten, documenten, referentiematerialen, … die aan Connect Translations Belgium worden aangeleverd in het kader van een vertaalopdracht, géén persoonsgegevens in de zin van de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ bevatten. De opdrachtgever dient alle persoonsgegevens op voorhand te verwijderen of te anonimiseren. De opdrachtgever bevestigt dat de (occasionele) verwerking door Connect Translations Belgium van persoonsgegevens die deze laatste, in strijd met deze bepaling, toch heeft verkregen in het kader van een vertaalopdracht, geen aanleiding zal geven tot een inbreuk in hoofde van Connect Translations Belgium of van iedere entiteit binnen haar netwerk op de regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens. De opdrachtgever vrijwaart Connect Translations Belgium daarenboven integraal voor elke (schade)claim van om het even welke derde ter zake.

4. Klachten

Op straffe van verval, dient elke klacht per aangetekende brief en op gemotiveerde wijze meegedeeld te worden binnen 7 dagen vanaf de levering van de vertaling of de uitvoering van de diensten, bij gebreke waaraan de geleverde vertaling of de uitgevoerde dienst als aanvaard wordt beschouwd. Klachten of betwistingen over de niet-conformiteit van de vertaling, die binnen de contractuele termijn werden geformuleerd, dienen grondig gemotiveerd te worden met woordenboeken, glossaria, door bevoegde "native speakers" geschreven gelijkwaardig tekstmateriaal. Het ongemotiveerd weigeren van een vertaling vormt geen reden tot niet-betaling van de factuur. Mochten er na onderzoek van de klacht door Connect Translations Belgium nog geschillen over de kwaliteit van de vertaling blijven bestaan, dan kan Connect Translations Belgium of de opdrachtgever die voorleggen aan de Arbitragecommissie van de Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen (BKVTF). De Arbitragecommissie doet enkel uitspraak over de conformiteit van de vertaling met de brontekst. Geen enkele klacht geeft de klant en/of opdrachtgever het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

5. Leveringstermijn - Levering

Connect Translations Belgium zal niet gehouden zijn aan de leverings- en uitvoeringstermijnen vooropgesteld door de klant en/of opdrachtgever, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling. De door Connect Translations Belgium vermelde leverings- en uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief. Overschrijding van deze termijnen kan in geen geval weerhouden worden als een contractuele fout in hoofde van Connect Translations Belgium, noch aanleiding geven tot een boete en/of schadevergoeding. Connect Translations Belgium kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de laattijdige levering of verlies van zending door derden of beschadigingen tijdens de verzending.

6. Overmacht

Bij overmacht zoals een brand, staking, stroompanne ... (geen limitatieve opsomming) worden de verplichtingen van Connect Translations Belgium opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht te leveren, dan wel haar andere verbintenissen uit te voeren, zodra dat redelijkerwijze mogelijk is.

7. Betaling

De facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum, netto en zonder korting aan het adres van de maatschappelijke zetel, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever blijft in alle gevallen medeverantwoordelijk voor de betaling, ook indien Connect Translations Belgium aanvaard heeft de facturen te maken op naam van een derde. In geval van betwisting, moet de factuur worden geprotesteerd bij gemotiveerde aangetekende brief, binnen 7 dagen na de datum van de factuur. Bij gebreke daaraan wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

Elke factuur die op de vervaldag niet of niet volledig is voldaan, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een interest van 12 % per jaar, en met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 10 % op het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125. De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van de andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Indien de klant en/of opdrachtgever herhaaldelijk vraagt om te herfactureren, neemt Connect Translations Belgium het recht om de extra administratieve tijd voor die herfacturatie in rekening te brengen.

Betwisting van de gefactureerde prijs verleent in geen geval vrijstelling van betaling van de volledige factuur.

8. Beperking van de aansprakelijkheid

Connect Translations Belgium kan enkel aansprakelijk zijn in geval van opzet. In elk geval, behalve bij bedrog, zal de aansprakelijkheid van Connect Translations Belgium steeds beperkt zijn tot het bedrag van de gefactureerde of de betaalde sommen door de klant en/of opdrachtgever, die aanleiding heeft gegeven tot de opdracht in kwestie. Connect Translations Belgium kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, inbegrepen de verhoging van algemene kosten, verlies van cliënten, gederfde winsten, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens. Deze opsomming is niet limitatief.

9. Ontbinding

Connect Translations Belgium is, indien de klant en/of opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, of in het geval van kennelijk onvermogen, vereffening of faillissement van de klant en/of opdrachtgever, gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

10. Auteursrechten

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Connect Translations Belgium het auteursrecht op de door Connect Translations Belgium vervaardigde vertalingen en teksten. Zodra de opdrachtgever de vergoeding voor deze vertalingen en teksten integraal heeft betaald, verleent Connect Translations Belgium aan de opdrachtgever een onbeperkt gebruiks- en exploitatierecht m.b.t. deze vertalingen en teksten. De klant en/of opdrachtgever vrijwaart Connect Translations Beglium tegen de aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op eigendoms-, octrooi- of auteursrechten, of andere rechten op intellectuele eigendom in verband met de uitvoering van de opdracht.

11. Geschillenregeling

Op alle contractuele verhoudingen met Connect Translations Belgium is het Belgische recht van toepassing. Geschillen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de plaats waar de maatschappelijke zetel van Connect Translations Belgium gelegen is.

Versie 04.2023.